GO21: Governance voor Blended Learning in de lerarenopleiding

De lerarenopleidingen staan momenteel op een kantelpunt en worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen voor het onderwijs van de toekomst. Dit project richt zich specifiek op de wijze waarop 21st century skills (vaardigheden als samenwerking, kritisch denken, creativiteit, probleemoplossende vaardigheden en mediawijsheid) aan bod komen bij de invoering van Blended Learning. We merken immers dat Blended Learning vaak nog beperkt blijft tot het aanbieden van een tekst achter glas en aantrekkelijke digitale leerinhouden zonder dat studentleraren (inter)actief aan de slag gaan met de content. GO21 (Governance 21st Century Skills) wil daarop inspelen en beoogt de ontwikkeling van een gedeelde visie en een strategisch plan in het teken van blended learning in functie van 21st CS. Om deze transitie te realiseren, engageren de vier samenwerkende partners binnen EDU XL zich om de aanwezige competenties en hun faciliteiten complementair in te zetten en elkaar te versterken in de organisatie van een vernieuwde lerarenopleiding. 
 
Tijdens de postersessie wensen we de Quickscan te presenteren om lerarenopleidingen een wendbaar beleidsinstrument en houvast te bieden om de transitie naar blended learning in goede banen te leiden. De Quickscan groepeert kwaliteitsindicatoren of richtlijnen in vier dimensies waarop het governance-niveau zich moet toeleggen in de realisatie van een blended curriculum: visie & strategie, leiderschap, deskundigheid en (online) leeromgeving. Tijdens het invullen van de Quickscan krijgen opleidingen extra informatie en aanbevelingen. De opleiding krijgt inzicht in de maturiteit, sterktes en zwaktes, potentieel en knelpunten van haar blended beleid. De Quickscan dient eveneens als nulmeting voor een duurzame interne kwaliteitszorg. Met de resultaten ervan kunnen opleidingen principes en praktijken selecteren die ze willen integreren in een actieplan dat pijnpunten in de transitie naar blended learning systematisch remedieert.