De impact van feedback in een pass/fail-evaluatiesysteem op de autonome motivatie van starters Bachelor Secundair Onderwijs.

In de opleiding Bachelor Secundair Onderwijs aan de UCLL kiezen we ervoor om het opleidingsonderdeel Praktijk tijdens de 1ste opleidingsfase te evalueren aan de hand van een pass/fail-evaluatiesysteem. We vertrekken vanuit de hypothese dat wanneer studenten geen cijfer toegekend krijgen (niet tussentijds, noch op het einde van het academiejaar) hun focus sterker gericht zal zijn op feedback die ze ontvangen van begeleidende lectoren, hun stagebegeleiders. Studenten kunnen zich moeilijker vergelijken met medestudenten zonder dat er punten worden gegeven. Bijgevolg verwachten we dat de focus van studenten meer op hun eigen leerproces komt te liggen en hierdoor hun autonome motivatie zal vergroten.
Het onderzoek start met het in kaart brengen van de leerbereidheid van starters voor Praktijk OF1 bij aanvang van het academiejaar a.d.h.v. een bevraging over de autonome motivatie. De resultaten van deze bevraging bij alle starters zullen worden besproken. Het ganse lectorenkorps, betrokken bij het opleidingsonderdeel ‘Praktijk OF1’ , zal een aantal handvaten aangereikt krijgen om groeigerichte feedback te geven én om een leeromgeving te creëren die de motivatie van studenten ondersteunt.  De feedback die studenten krijgen moet groeigericht zijn en studenten ondersteunen in hun leerproces (het blijven groeien in hun praktijk). Het voorzien van een autonomie-ondersteunende leeromgeving is hierin essentieel. Welke interventies we plannen met de betrokken lectoren worden eveneens besproken. We baseren ons hiervoor op een analyse van de bevraging die we bij lectoren hebben afgenomen. Op basis van hun profiel in autonomie-ondersteunend lesgeven organiseren we onze training voor lectoren. Inspiratiebronnen voor deze hypothesen vinden we bij de zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2006) en onderzoek door Hattie (Visible learning, 2013).                
Op het einde van het academiejaar bekijken we in hoeverre de motivatie van studenten geëvolueerd is en welke factoren hiertoe hebben bijgedragen. Deze resultaten kunnen we nog niet meedelen.