Leergemeenschappen als hefboom tot reflectief ervaringsleren

De professionele bacheloropleiding lager onderwijs Odisee – Campus Waas leidt persoonsgericht, studentgericht en praktijkgericht op. Bij de start van de opleiding werken we hier gericht naartoe door het opzetten van leergemeenschappen. De studenten doen samen met hun leergroepbegeleider als lerende gemeenschap in de lagere school hun eerste praktijkervaringen op. We gaan uit van de reële onderwijscontext en samenwerkend leren, door gericht te kijken, te oefenen en te reflecteren in kleine leergemeenschappen. Belangrijke actoren binnen dit proces zijn de studenten als actief lerenden, de klasmentor als professional binnen de klas en als coachende kracht op de werkplek en de leergroepbegeleider als coach en begeleider van de studenten die hun eerste stappen zetten als stagiair. Het concept van de leergemeenschappen werd eerst afgetoetst binnen de opleidingsvariant van afstandsonderwijs en vervolgens verder geïmplementeerd bij de reguliere dagstudenten. We hebben in het academiejaar 16-17 een bevraging gedaan bij alle actoren. De studenten geven aan dat ze intens leren op korte tijd doordat ze gericht (leren) observeren en van bij het begin persoonsgerichte feedback krijgen. Daardoor verloopt de overgang naar de stage in de eigen stageschool vlotter. Als leergroepbegeleiders bewonderen we dat de mentor zich kwetsbaar opstelt binnen het rolmodel en de reflectieve dialoog in de leergemeenschappen. Mentoren vinden het stimulerend om vanuit triadisch leren hun expertise te delen en  zo mee praktijkgericht op te leiden. We zien deze leergemeenschappen als een essentiële opstart van breed leren in de opleiding, waarbij we actief en interactief leren integreren, het leren als contextueel en betekenisvol beschouwen en waarbij het uitwisselen van leerervaringen centraal staat. Via de leergemeenschap laten we studenten ervaren dat we leraren vormen tot teamspelers in functie van duurzaam leren. In deze presentatie willen we onze ervaringen graag delen.
 
 
Voornaamste bronnen: 
 
Buitink, J. (2008). Inrichting van de leerwerkplek bij het opleiden in de school. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 29:2, 37-42.
Geerts, M., van Balen, J. & Postma, W. (2014). Praktijkboek voor leraren. Professionele ontwikkeling op de werkplek. Bossum, Uitgeverij Coutinhou, 192 pp.
Geldens, J. & Popeijus, H.L. (2009). Leverancier van stageplaatsen, mede-opleider of partners in leren? Tijdschrift voor lerarenopleiders, 30:3, 36-43.
Grossman, P., Hammerness, K., & McDonald, M. (2009). Redefining teaching, re-imaging teacher education. Teachers and teaching: theory and practice, 15:2, 273-289.
Krüger, M. (red) (2014). Leidinggeven aan onderzoekende scholen. Bossum, Uitgeverij Coutinhou, 205 pp.
Van den Branden, K. (2013). Duurzaam onderwijs voor de 21ste eeuw: van theorie naar praktijk. Impuls voor Onderwijsbegeleiding, 44:1, 3-10.