Co-Profs in STEM: Teacher Design Teams als strategie voor curriculumontwikkeling en het professionaliseren van leraren in STEM

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) is een hot topic in het Vlaamse onderwijs en wordt gezien als een mogelijke oplossing voor maatschappelijke problemen, zoals de toenemende technologisering en de nood aan technisch geschoolde werkkrachten. STEM-onderwijs bevordert wetenschappelijke en technische geletterdheid en wereldburgerschap. Leraren uit het basisonderwijs voelen zich echter niet altijd competent om STEM te implementeren, daar het een brede, multidisciplinaire aanpak vergt. Leraren professionaliseren in STEM lijkt in deze context relevant. Uit onderzoek blijkt dat professionaliseringsactiviteiten waarbij leraren het heft in eigen handen nemen en met eigen materiaal werken, tot meer duurzame effecten leiden. Een relatief nieuwe vorm van professionalisering die hieraan tegemoet komt, zijn Teacher Design Teams (TDT’s) waarin leraren samenwerken aan de (her)ontwikkeling van hun curriculum. Het zijn zelfregulerende teams, omdat leraren hun eigen leer- en ontwerpproces aansturen. Hierdoor kan een gevoel van eigenaarschap ontwikkeld worden. In dit project werden TDT’s geïmplementeerd in vijf lagere scholen. De teams werden hierbij ondersteund door lerarenopleiders die de rol als coach en inhoudelijk expert hadden. In deze uiteenzetting wordt het ontwerpproces van de TDT’s geschetst, met specifieke aandacht voor factoren die dit proces hebben bevorderd of belemmerd. Hierbij wordt tevens een instrument gepresenteerd dat de coaches ontwikkelden om leraren te ondersteunen. Dit instrument kan meervoudig worden ingezet: (1) om STEM te duiden, (2) als inspiratie voor de ontwikkeling van STEM-materialen en (3) als checklist met STEM-kwaliteitscriteria. Tot slot worden enkele projectuitkomsten gepresenteerd zoals de ontwikkelde materialen van TDT’s en het rendement bij leraren en scholen.